wz
Logo farnosti
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.

O FARNOSTI
  Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce spadá pod olomoucký děkanát/olomouckou arcidiecézi. Hlavním centrem veškerého dění ve farnosti je farní  kostel  sv. Jakuba St.. nacházející se v městysi Velký_Újezd.  Městys leží 16 km na východ od historického města Olomouc a 17 km severně  od  Přerova. Rozkládá  se  na  úpatí  Oderských  vrchů - 6 kilometrů severovýchodně pramení  řeka  Odra.  Od  20. 4. 2007  je  Velký  Ujezd ustanoven městysem. Kostel sv. Jakuba Staršího leží v centru městyse. V tomto chrámu se konají především bohoslužby, pobožnosti, poutě, adorace, koncerty duchovní hudby, setkání mládeže a další jiné kulturní, společenské či duchovní aktivity.
  Stavba kostela sv. Jakuba St. začala roku 1749. Byla dokončena v roce 1751, stavebníkem byl Fra
ntk2išek Karel Podstatský z Prusinovic. Kostel byl posvěcen v neděli po svátku Nanebevzetí P. Marie roku 1751. Svěcení provedl olomoucký světící biskup Leopold Antonín Podstatský z Prusinovic. Kostel je postaven ve slohu pozdního baroka se třemi oltáři, oratoriem a věží. Nad vchodem je znak patronů a stavebníků kostela Podstatských z Prusinovic nesený lvy. V roce 1832 byla  pod hlavním  oltářem vybudována   rodinná  hrobka   Podstatských -  Lichtensteinů. Kříž  u jižní  strany kostela  pochází_z roku 1787 a   je  chráněnou  památkou.  Pod kostelem  se  nachází   krypta s ostatky 22 potomků rodů Podstatských - Lichtensteinů.
 Ve  farnosti  se  nachází i  řada  kaplí  a filialní kostel sv. Josefa na Kozlově.
   
  K farnosti kromě  městyse Velký Újezd patří také obce  Daskabát, Výkleky, Kozlov a Staměřice. Na Daskabátě stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, ve Výklekách kaple sv.Antonína Paduánského, ve Staměřicích kaple Panny Marie Bolestné a na Kozlově se nachází  filiální  kostel  sv.  Josefa, který  opravil dnes již zemřelý P. Jaroslav Machač. Tento kněz působil v naší farnosti od roku 1989 do roku 2002. V letech 2003-2013 působil v  naší  farnosti a ve farnostech Doloplazy a Tršice  P. František Pěnčík. V současnosti od 25. července 2013 je důchovním správcem naší farnosti P. František Foltýn. Najdete ho na faře v Doloplazích,  viz.  kontakty  v menu.

V kostele na  Kozlově  bývá  bohoslužba 2x ročně. Většinou se zde sjíždí farníci z Velkého Újezda, Tršic a Doloplaz a farníci z Německa. V  kaplích na Daskabátě,  ve Výklekách  i  Staměřicích  jsou  slouženy  mše sv. 1 - 2x ročně.
Ve farnosti se koná
 každoročně farní den, farníci se účastní různých poutí, např. na Hostýn, ke sv. Anně a od roku 2000 je každoročně pořádána Tříkrálová sbírká pro Českou katolickou charitu. Ve farnosti funguje teprve od roku 2003 ekonomická farní rada. Od července 2004 probíhala na kostele sv. Jakuba oprava střechy. Ke generální opravě nás přinutilo rozsáhlé poškození krovů červotočem. Krov hrozil zřícením Oprava stála skoro 3 miliony Kč a byla ukončena v roce 2008. Po opravě střechy proběhla od září 2008 generální oprava varhan za 530.000,- Kč. Ve farnosti byli pořízeny dva nové zvony - sv. Jakub a Panna Maria Nanebevzatá. Dále byly tyto zvony napojeny na elektromagnet spolu s historickým zvonem Panna Maria a starým umíráčkem (vše v letech 2009-2011). Nový Zvon sv. Jakub požehnal světící biskup Mons. Josef Hrdlička a zvon Panna Maria Nanebevzatá žehnal generální vikář P.Josef Nuzík. V roce 2012 byla opravena střecha na farní budově a pokryta eternitem. V budoucnu se chystáme k_opravě malých střech kostela nad zákristií a kryptou (nutno v nejbližší době) a k opravě věže kostela a umístění kříže s makovicí na opravenou věž.

HISTORIE KOSTELA A FARNOSTI

Kostel sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě

   Fara je ve Velkém Újezdě doložena už od roku 1301 jako součást děkanátu Lipník nad Bečvou. V roce 1622 farnost zanikla a městečko Velký Újezd bylo v roce 1623 přifařeno k Oseku nad Bečvou. Zdejší kostel postavený Perštejny koncem 15. stol. byl pak užíván jako kaple Panny Marie.

   Od roku 1573 vlastní Velký Újezd rod Podstatzkých z Prusinovic. Jeden z majitelů panství Karel Maxmilián Podstatský byl plukovníkem kyrysníků císařské armády. Prožil většinu života na válečných polích. Bojoval proti turkům. V bojích zažil spoustu útrap a viděl i bídu prostého lidu. Několikrát ohrožen na životě dal Pánu Bohu slib, že vrátí-li se z bojů zdráv a bez úrazu, postará se o vybudování duchovní správy na svém panství ve Velkém Újezdě. Velký Újezd k tomu měl předpoklady už proto, že šlo o dřívější duchovní centrum i s kostelem.

   Po jednom ze svých šťastných návratů roku 1737 zřídil ve Velkém Újezdě administraturu, jejíž součástí bylo i_zavedení matrik, narozených, zemřelých a oddaných. V roce 1738 zorganizoval stavbu nové farní budovy. Dříve než zase odjel na válečné pole, sepsal Karel Maxmilián závěť, kde mimo řešení majetkových poměrů zakládá fond na postavení vrchnostenského špitálu pro chudé a nemocné a dále nadaci na rozšíření kostela. Jakoby to tušil z tažení v_Uhrách se již nevrátil. Zemřel na následky zranění po pádu z koně.

   Naplnění jeho odkazu se ujal jeho synovec František Karel, hrabě Podstatzký z Prusinovic. Jeho prvním krokem bylo v roce 1744 založení nové farnosti a stavba vrchnostenského špitálu. Po dokončení stavby špitálu v roce 1749 se ihned započalo se stavbou nového kostela. Došlo tedy ke změně! Místo předpokládané přestavby se uskutečnila stavba kostela zcela nového. Matka Františka Karla byla sestrou olomouckého biskupa Jakuba Arnošta Lichtensteina, který zemřel v roce 1747 a tak i dědictví po zmíněném biskupu přispělo ke stavbě nového kostela.

   Roku 1751 byla stavba dokončena a kostel byl zasvěcen sv. Jakubu Staršímu. Byl vysvěcen v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti celé rodiny Podstatzkých. Vysvěcen byl jedním z nich, olomouckým světícím biskupem Leopoldem Antonínem Podstatzkým z Prusinovic. (v roce 1767 tento biskup hostil ve svém bytě na Kapitulním děkanství W. A. Mozarta, tehdy 11 letého)

   Po zrušení hřbitova okolo kostela v roce 1833 byla pod hlavním oltářem vybudována hrobka rodiny Podstatzkých-Lichtensteinů. Karel Maxmilián ani stavebník kostela František Karel v ní ale pohřbeni nejsou. V dnešní době se v ní nachází 22 rakví dospělých a dětí.

   Je zajímavé, že k rodům, které se nejvíce staraly o stavbu kostelů na Moravě, patřili vedle Lichtensteinů, rod Podstatzkých a také rod von Imbsen. Při stavbě kostela ve Velkém Újezdě se všechny tyto tři rody setkaly. Manželkou stavebníka kostela Františka Karla se v době stavby stala Marie Dětřiška von Imbsen. Snad i manželčino věno mohlo tehdy k úhradě stavby nového kostela přispět. Stavitelem kostela je významný olomoucký architekt Mathyas Kniebandel. (kostel P. M. Sněžné, konvikt). Venku nad vstupními dveřmi do kostela, v kryptě a na kůru je erb rodiny Podstatzkých – Lichtensteinů. Také kalich, který se používá při bohoslužbě nese erb rodiny P. - L.

   V kostele je socha sv. Karla Boromejského, ze kterého si snad Karel Maxmilián bral příklad z jeho péče o potřebné a_nemocné. Sv. Karel Boromejský je také patronem Lichtensteinů.


Velký Újezd - letecky

Základní informace o subjektu

Název: Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce
IČO: 48427641
Adresa: Velký Újezd 43, 78355 Velký Újezd
Právní forma: Církevní organizace
Datum vzniku: 1.1.1993
O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostůVítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE